INSTITUTUL APICOL VARACHET FORTE

Utilizare: Varachet-forte este utilizat în combaterea varrozei la albine, prin fumiga�ii. Varroza este o boal� parazitar� externa produs� de Varroa destructor. Compozi�ie: Amitraz, Taufluvalinat AcTiune: În noua sa formul�, bazat� pe combina�ia celor dou� substan�e acaricide, VARACHET-FORTE ac�ioneaz� asupra parazilor prin contact �i inhalare, blocându-le func�iile enzimatice �i nervoase. Combina�ia celor dou� substan�e active din noua formul�, previne instalarea rezisten�ei la tratament a acarienilor pentru o perioad� mai îndelungat�. Moartea acarienilor liberi de pe albine se produce în câteva zeci de minute pân� la 3-4 zile în func�ie de cantitatea de substan�� activ� acumulat� în corpul acestora. Pentru a ob�ine o eficien�� sporit� a tratamentului se recomand� închiderea etan�� a stupului fapt ce împiedic� pierderea substan�elor active volatile. Mod de aministrare: VARACHET-FORTE se aplic� prin fumiga�ii, prin urdini� la toate familiile de albine din stupin�. Banda de carton fumigen� se va plia longitudinal pentru a asigura circula�ia aerului �i deci arderea complet� a benzii. Medicamentul - sub form� lichid� - se ia cu o pipet� cu care se picur� pe banda de carton, la distan�� între pic�turi. Se recomand� ca benzile s� fie aprinse la ambele capete. Imediat dup� introducerea benzii aprinse (f�r� flac�r�), urdini�ul se închide timp de 15-20 minute. Atragem aten�ia c� temperatura dezvoltat� în timpul arderii benzii de carton poate ajunge la 300 - 400ºC. Tratamentul se face cu grij� deosebit� a�ezând benzile fumigene pe plase de sârm� sau buc��i de tabl� pentru a evita aprinderea (incendierea) stupului sau a pavilionului. Datorit� faptului c� se lucreaz� cu foc, apicultorii posesori de pavilioane trebuie s� dispun� în timpul tratamentului de mijloace de stingere a incendiilor. Poten�ialele incendii nu pot ap�rea decât din gre�eala exclusiv� a apicultorului. Posesorii de pavilioane mobile sau sta�ionare nu vor intra în acestea decât dup� o atent� aerisire a acestora. Dup� tratament, apicultorul nu va dormi în pavilion, cel pu�in 48 de ore. Dozarea num�rului de pic�turi: - 2 pic�turi pentru un corp de stup multietajat - 3 pic�turi pentru un corp de stup Dadant - 5 pic�turi pentru un corp de stup orizontal de 20 de rame. Num�rul de pic�turi recomandate se raporteaz� la spa�iul ocupat de familia de albine. In cazul în care, dup� ultimele 2 administr�ri, familiile au fost deja restrânse pentru iernat sau diafragmate cu diafragma total desp�r�itoare, atunci cantitatea de VARACHET-¬FORTE se reporteaz� la noul spa�iu ocupat de familia de albine. De ex. - 1 pic�tur� pentru 1/2 corp multietajat, - 2 pic�turi pentru 2/3 corp Dadant - 3 pic�turi pentru 1/2 de corp orizontal de 20 rame. Când într-un stup orizontal exist� 2 familii, fiec�reia i se va administra câte 3 pic�turi de VARACHET-FORTE. Tratamentele se vor aplica numai când temperatura exterioar� este de peste 12º C �i albinele nu sunt strânse în ghem. Tratamentele se aplic� când majoritatea albinelor se afl� în stup (diminea�a sau în amurg). Num�r de tratamente: VARACHET-FORTE poate fi aplicat în cursul întregului sezon activ. Totu�i, cea mai bun� perioad�, când se ob�ine cea mai înalt� eficacitate este cea de toamn� când nu mai exist� puiet c�p�cit. Primul tratament se face prim�vara când albinele au început activitatea normal� �i va fi repetat dup� 7-10 zile. Se mai recomand� un tratament în luna august, dup� ultima extrac�ie de miere. În func�ie de zona geografic� �i condi�iile climatice, la începutul toamnei (septembrie �i octombrie) se recomand� aplicarea a 2 tratamente succesive la interval de 7-10 zile. A doua administrare se face obligatoriu în absen�a puietului c�p�cit. Prezen�a puietului c�p�cit, p�streaz� acarienii Varroa destructor, care rezist� peste iarn� reprodu¬cându-se în prim�var� odat� cu eclozionarea primei genera�ii de albine. Aceasta este una din modalit��ile prin care boala se perpetueaz�, în ciuda oric�ror metode de tratament aplicate. M�rirea num�rului de pic�turi poate conduce la intoxicarea albinelor �i nu este de neglijat nici poten�iala contaminare a anumitor produse ale stupului. Dac� în lichid se formeaz� cristale, medicamentul NU va mai fi folosit, deoarece concentra�ia acestuia este crescut�. Schimbarea culorii lichidului de la portocaliu la ro�u nu afecteaz� ac�iunea produsului. Conservare �i depozitare: Medicamentul se va p�stra numai în ambalajul original închis etan�; Dac� accidental, eticheta se dezlipe�te de pe flacon, aceasta a va fi imediat lipit� la loc. VARACHET-FORTE nu va fi niciodat� p�strat în locuin��. El va fi depozitat numai împreun� cu echipamentul �i materialele
Azi 50,36 LEI
Cumpără la cel mai bun preț de la magazinele de mai jos sau caută alte produse:
Cere părerea prietenilor tăi:
Nu sunt oferte recomandate
Produse similare