Universul Juridic Principalele institutii ale dreptului civil roman - Suport de curs

Principalele institutii ale dreptului civil roman - Suport de cursCuprins :INTRODUCERE CAPITOLUL IPREZENTARE GENERALĂ1. Noţiunea de drept civil CAPITOLUL IIIZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMÂN1. Definiţie şi enumerare2. Aplicarea legii civile2.1. Aplicarea legii civile în timp2.2. Aplicarea legii civile în spaţiu2.3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor CAPITOLUL IIISUBIECTELE DE DREPTI. PERSOANA FIZICĂ1. Aspecte generale2. Capacitatea civilă2.1. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice2.1.1. Declararea judecătorească a morţii precedată de declararea dispariţiei2.1.2. Declararea judecătorească a morţii neprecedată de declararea dispariţiei2.2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice3. Identificarea persoanei fizice3.1. Numele persoanei fizice3.1.1. Numele de familie3.1.1.1. Stabilirea numelui de familie3.1.1.2. Modificarea numelui de familie3.1.1.2.1. Modificarea numelui de familie determinată de schimbări în filiaţie3.1.1.2.2. Modificarea ale numelui de familie determinată de adopţie3.1.1.2.3. Modificarea numelui de familie determinată de căsătorie3.1.1.3. Schimbarea numelui de familie pe cale administrativă3.1.1.4. Retranscrierea numelui de familie3.1.2. Prenumele3.1.3. Pseudonimul şi porecla.3.2. Domiciliul şi reşedinţa persoanei fizice3.3. Starea civilă a persoanei fizice.4. Ocrotirea persoanei fizice.4.1. Ocrotirea minorilor prin tutelă.4.2. Ocrotirea minorului prin curatelă4.3. Ocrotirea bolnavilor psihici nepericuloşi4.4. Ocrotirea bolnavilor psihici periculoşi4.5. Ocrotirea prin curatelă a persoanelor fizice aflate în situaţii speciale II . PERSOANA JURIDICĂ 1.Aspecte generale. Definiţie. Elemente constitutive2. Clasificarea persoanelor juridice3. Identificarea persoanei juridice3.1. Denumirea persoanei juridice3.2. Sediul persoanei juridice3.3. Alte atribute de identificare ale persoanei juridice.4. Capacitatea persoanei juridice4.1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice4.2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice. CAPITOLUL IVRAPORTUL JURIDIC CIVIL1. Definiţia şi caracterele raportului juridic civil2. Elementele raportului juridic civil2.1. Subiectele2.1.2. Capacitatea civilă.2.2. Conţinutul.2.2.1. Dreptul subiectiv civil2.2.2. Obligaţia civilă2.3. Obiectul raportului juridic civil2.4. Bunurile3. Proba raportului juridic civil3.1. Definiţie, importanţă, reglementare legală3.2. Obiectul şi sarcina probei3.3. Mijloacele de probă3.3.1. Înscrisurile3.3.2.Mărturia sau proba testimonială3.3.3. Mărturisirea sau recunoaşterea3.3.4. Prezumţiile3.3.5. Expertiza3.3.6. Cercetarea la faţa loculuiCAPITOLUL IV ACTUL JURIDIC CIVIL1.Definiţie şi clasificare2. Condiţiile actului juridic civil2.1. Capacitatea2.2.Consimţământul2.2.1.Viciile de consimţământ2.2.1.1.Eroarea2.2.1.2.Dolul2.2.1.3.Violenţa2.3.Obiectul actului juridic civil2.4.Cauza actului juridic civil3. Forma actului juridic civil3.1.Forma cerută ad validitatem/ad solemnitatem3.2. Forma cerută ad probationem3.3. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi4. Efectele actului juridic civil4.1. Principiul forţei obligatorii a actului juridic civil4.2. Principiul irevocabilităţii actului juridic civil4.3. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil..5. Nulitatea actului juridic civil5.1.Definiţie, funcţii5.2. Clasificarea nulităţilor5.3. Efectele nulităţilor şi principiile efectelorRĂSPUNDEREA CIVILĂ1. Răspunderea civilă pentru fapta proprie1.1. Prejudiciul1.1.1. Noţiune. Clasificare. Importantă1.1.2. Condiţiile cerute pentru repararea prejudiciului produs1.2. Fapta ilicită1.2.1. Definiţie1.2.2. Faptele ilicite pot fi acţiuni sau inacţiuni1.2.3. Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei. Enumerare1.2.3.1. Legitima apărare1.2.3.2. Starea de necesitate1.2.3.3. Îndeplinirea unei activităţi impuse sau permise de lege sau ordinul superiorului1.2.3.4. Exercitarea unui drept.1.2.3.5. Consimţământul victimei1.3. Raportul de cauzalitate1.4. Culpa sau greşeala1.4.1. Terminologie1.4.2. Definiţie. Importanţă. Elemente componente1.4.3. Formele culpei2. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia2.1. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori2.2. Răspunderea institutorilor pentru faptele elevilor şi a meşteşugarilor pentru faptele ucenicilor lor.2.3. Răspunderea comitenţilor pentru faptele prepuşilor lor2.3.1. Raportul de prepuşenie2.3.2. Săvârşirea faptei prejudiciabile de către prepus în cadrul funcţiilor încredinţate de comitent2.3.3. Efectele răspunderii comitentului pentru fapta prepusului3. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale4. Răspunderea pentru ruina edificiului5. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruriCAPITOLUL VI CONTRACTE CIVILE SPECIALE1. CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE2. CONTRACTUL DE SCHIMB3. CONTRACTUL DE ÎNTREŢINERE4. CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT5. CONTRACTUL DE DONAŢIE CAPITOLUL VIISUCCESIUNI1.Noţiune, felurile succesiunii, caracterele juridice2. Locul şi data deschiderii succesiunii3. Condiţiile prevăzute de lege pentru a moşteni3.1. Capacitatea succesorală3.2. Nedemnit
Azi 12,28 LEI
Cere părerea prietenilor tăi:
Magazin recomandat
  • Universul Juridic Principalele institutii ale dreptului civil roman - Suport de curs

    Universul Juridic Principalele institutii ale dreptului civil roman - Suport de curs


    Din cele mai vechi timpuri dreptul a evoluat adaptandu-se schimbarilor produse in realitatea sociala si politica din fiecare tara respectand traditiile si spiritul caracteristic diverselor popoare necesitatile sociale si istorice specifice.Prezenta lucrare intitulata Principalele institutii ale dreptului civil roman este un curs destinat in principal studentilor de la Facultatea de Stiinte Politice Administrative si ale Comunicarii care timp de un semestru studiaza disciplina drept civil.Tinand seama de profilul facultatii careia i se adreseaza in curs sunt prezentate numai aspectele cu caracter general autoarea raportandu-se acolo unde a fost cazul la solutiile practicii judiciare.Dat fiind faptul ca lucrarea trateaza principalele institutii ale dreptului civil ca raportul juridic civil actul juridic civil raspunderea juridica succesiunile contractele ea constituie un instrument util si pentru teoreticienii si practicienii dreptului.Intr-o societate in care abundenta legilor si modificarea lor rapida nu asigura timpul necesar de a fi retinute in comportamentul de zi cu zi al cetateanului se simte nevoia certitudinii si sigurantei marilor institutii de drept civil. mai multe detalii aici
    în stoc
    12 ,28 LEI